Dėstytojo tinklalapis

Publikacijos

Daujotaitė, D. External performance audit model in public sector. // Practice and research in private and public sector-11: Ist International scientific conference: to consolidate researches of academicians and practitioners. May 5, 2011 / Mykolas Romeris University. Faculty of economics and finance management. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-7378. 2011, p. 21-27.

Daujotaitė, D. Finansų valdymo proceso vertinimas veiklos audite // Socialinių mokslų studijos: mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2011, Nr. 3(4), p. 1345-1358.

Daujotaitė, D. Veiklos audito modelis pagrįstas finansų valdymo procesų vertinimu. // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika = Accounting theory and practice : mokslo darbai / Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija. ISSN 1822-8682 2011, t. 10. p. 15-24.

Mackevičius, J., Daujotaitė, D. Veiklos audito elementai: analizė ir auditas. //Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236 2011, Nr. 3(2). p. 459-472.

Mackevičius, J., Daujotaitė, D. Veiklos auditas: veiklos tikrinimo ir vertinimo instrumentas // Informacijos mokslai : mokslo darbai = Information Sciences : research papers / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2011, t. 57, p. 26-38.

Daujotaitė, D.
Veiklos audito koncepcijos viešųjų reformų kontekste. Identifikavimas ir apžvalga. // Finansinių rizikų valdymas : tarptautinė – praktinė konferencija, 2010 m. lapkričio 18 d. Mykolo Romerio universitetas / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. [Vilnius : MRU, 2010].

Daujotaitė, D. Veiklos audito modelis viešojo sektoriaus valdymui modernizuoti : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03S). // Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. 175 p.: lent. ISBN 9789955192039.

Daujotaitė, D. Viešojo sektoriaus veiklos auditas naujojo viešojo administravimo paradigmoje.//Viešoji politika ir administravimas. 2009, Nr. 28. ISSN 1648-2603 p. 29-39.

Daujotaitė, D.  Viešojo sektoriaus veiklos audito koncepcija atstovaujamojo – atstovo teorijos kontekste. Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijos darbai. / Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. ISSN 1822-6736 2009, [nr.] 12. p. 21-29.

Daujotaitė, D.
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika = Accounting theory and practice: mokslo darbai / Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija. 2009, t. 5. ISSN 1822-8682 p. 47-59.

Daujotaitė, D., Mačerinskienė, I. Development of performance audit in public sector // 5th International Scientific Conference “Business and management’ 2008” : Conference proceeding, 16-17 May. [CD]. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 978-9955-28-268-6. p. 177-185.

Daujotaitė, D., Mačerinskienė, I. Development of performance audit in public sector // The 5th international conference “Business and management’ 2008: selected papers, May 16-17, 2008, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 978-9955-28-311-9. p. 124-132.

Daujotaitė, D., Mačerinskienė, I. Development of performance audit in public sector // 5th International Scientific Conference “Business and management’ 2008”: Conference proceeding, 16-17 May. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 978-9955-28-268-6. p. 67-68.

Daujotaitė, D. Performance audit concept // Ekonomika, financie a manažment : podniku I.: vedeckú konferenciu doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave: November 15, 2007, Bratislava: [Elektronini išteklius]. Bratislava : Fakulty Podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2007. ISBN 978-80-225-2417-9. p. 7-8. Prieiga per internetą: http://www.vsem.cz.

Daujotaitė, D.Valstybinio audito ypatumai (konferencijos tezės). MRU Valstybinio valdymo fakulteto mokslinė konferencija „Veiklos auditas: metodologija, metodai ir problemos“, 2003 11 14.

Daujotaitė, D
. Finansų kontrolės sistemos reforma viešajame sektoriuje // Viešoji politika ir administravimas. 2002, Nr. 2, ISSN 1648-2603. p. 71 -77. 

Vadovėliai, metodiniai darbai:

Daujotaitė, D., Puškorius, S., Tarakavičiūtė, I. Veiklos audito teorija ir praktika: vadovėlis. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012. – 448 p. ISBN 978-9955-19-429-3.

Daujotaitė, D. Finansinis auditas: mokomoji knyga. Vilnius: Vilniaus verslo aukštosios mokyklos leidyba, 2006 – 189 p. ISBN 9955-528-12-5.

Daujotaitė, D. Černius, G
. Finansų apskaitos modulio mokomoji medžiaga nuotolinėms studijoms, MRU, 2007 – 187 p.

Davulis, G., Daujotaitė, D.
Kreditai ir bankai modulio mokomoji medžiaga nuotolinėms studijoms, MRU, 2007 – 177 p.